Tag Archives: David Alan Black

Hebrews 1:3 and Hebrews 6:1 Parallel

Thursday, June 28 , 2018

7:35 AM Here’s a connection I hadn’t seen before. It’s between Heb. 1:3 and Heb. 6:1. Note the words highlighted in green.

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας· ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ,φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος  ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων.

Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, βαπτισμῶν διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν καὶ κρίματος αἰωνίου. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ θεός.

In 1:3 the Son is said to carry the universe by His powerful word. In 6:1, believers are described as being “carried along to maturity.” I had always assumed that the Carry-er in 6:1 was the Holy Spirit (cf. 2 Pet. 1:21, where the same verb phero is used in the passive to describe how the writers of Scripture were “carried along by the Holy Spirit”). However, I wonder if the agent in 6:1 isn’t Christ Himself. After all, He carries “all things” (Greek: ta panta) by His powerful word.

How practical is the book of Hebrews! The purpose of this book is not only to demonstrate the finality of Jesus’ sacrifice on our behalf. It is also to strengthen and encourage the weary members of a house church to respond to their trials with the resources that God has lavished on them, including the presence of the One who sustains them (and all things) through the word of His power. This is why so many commentators have concluded that the dominant motif in Hebrews is parenetic — that is, the book was not written merely to inform but to shore up the readers’ sagging faith.

This is a word I often need. The amazing thing is that it’s often within our power to decide which way we will go. Ignore Jesus, and we can create horrors. Trust Him to work miracles, and He can heal a multitude of hurts. My friend, what do you need to entrust to Him today? What do I? Who in our lives right now needs an encouraging word? A pat on the back? A touch on the shoulder?

(From Dave Black Online. Used by permission.)

 

HO GRAPSAS – Who Knows?

Tuesday, January 10, 2017

4:30 PM Language is not a list of rules. And, of course, nothing in language is ever black and white. This is true of Greek as much as it’s true of any other language. Moreover, we all interpret Scripture though our own lens of culture, history, education, context, etc. So it’s inevitable that biblical scholars will disagree on matters of interpretation. A case in point is the authorship of Hebrews. In particular, I’d like to ask: What did Origen mean, in referring to Hebrews, by “Who wrote [Greek: ho grapsas] the epistle, only God knows”?

As you may know, I’ve argued in print that Origen believed Paul was the ultimate author of Hebrews even if he wasn’t necessarily convinced that Paul was the writer/penman. This is most definitely not what I was taught in Bible college and seminary. And it remains a minority view today. But when I examined the evidence for myself, the cracks in the traditional consensus view that Paul could not have authored Hebrews began ricocheting around in my mind. For the first time in my life I read Origen for myself. And that changed everything. Clearly — at least to me — Origen was agnostic not about authorship but only about penmanship. That is, he pondered the question, “Who is responsible for the final form of this letter? Well, the answer is probably known only to God.” Origen himself was aware of two conjectures as to who the penman could have been: Luke, and Clement (of Rome). But that really didn’t matter much to him. The ultimate author was Paul, and so the question of who wrote the letter was of secondary importance.

Yesterday I was reading Tom Schreiner’s excellent Hebrews commentary. In his brief section on authorship he writes (p. 2), “Black’s interpretation of Origen should be rejected. It has been shown that when Origen speaks of who wrote the epistle he was referring to the author, not merely the secretary.” Tom cites at this point David Allen’s magisterial Hebrews commentary in the NAC, so my assistant was kind enough to copy that page for me and email it to me (since I’m stranded here on the farm). David argues that ho grapsas (“who wrote”) has to refer to authorship and not to penmanship based on context and usage. He cites A. C. Mitchell’s Hebrews commentary as follows (p. 32):

Mitchell noted the many places in Eusebius’s Ecclesiastical History where the Greek verb grapho (“to write”) “refers both to authorship and to actual penning” and thus concluded “Black’s distinction between author and amanuensis cannot be maintained in light of this evidence.”

So how should one respond to Dr. Black’s untenable views? My brain has some ideas. May I share them with you?

1) I will grant Tom and David that ho grapsas can refer to direct authorship. What I will not grant is that the expression must refer to direct authorship. If you want to argue that ho grapsas can’t refer to the penman, what do you do with Rom. 16:22?

I, Tertius, who wrote [ho grapsas] the epistle, greet you in the Lord.

Clearly, Paul is the author of Romans, and just as clearly, Tertius is the writer/penman/amanuensis/stenographer. I mean, isn’t this pretty clear? If so, can’t we see a parallel between Rom. 16:22 and Origen’s statement that only God knows the one “who wrote” the letter?

2) David argues (p. 32):

When Origen says “but who wrote it, only God knows,” he meant to indicate uncertainty as to which of Paul’s disciples it was who developed his ideas and was thus the actual author.

Likewise, Tom concludes:

Origen’s words about the author still ring true today: “God only knows.”

Suffice it say that, if you want to plead agnosticism on the authorship issue based on the writings of Origen, you will have to explain how Origen regularly introduces quotations from Hebrews with language like:

I think it sufficient to quote this one testimony of Paul from the Epistle to the Hebrews….

And the apostle Paul warns us….

… from what statements of Paul I have arrived at this understanding….

For the word is used by our Paul….

3) Finally, I’d like to see someone discuss this statement by Origen:

For the author of the Epistle to the Hebrews, in speaking of the prophets, and what they suffered, says [Heb 11:37], “they were stoned, they were sawn asunder, they were slain with the sword.” … someone hard pressed by this argument may have recourse to the opinion of those who reject this Epistle as not being Paul’s; against whom I must at some other time use other arguments to prove that it is Paul’s.

That seems pretty obvious, doesn’t it?

I’m not going to go into detail here about what Origen did or did not mean when he wrote ho grapsas. In my little book on the subject I’ve listed my source material for these quotes (and many more like them). I’m not insisting that I’m right and my friends Tom and David are wrong. But I do hope to provide you with a lens through which to read Origen in context and set you off on a new journey through this issue on your own.

Let’s dig in, shall we?

Introducing Scripture Quotes in Hebrews

[12/26/2016] 1:05 PM Man … I still can’t believe I just read this today. A commentator repeats an age-old argument against the Pauline authorship of Hebrews by noting how Paul quotes the Old Testament: “Scripture says” or “It is written.” Then he goes on to state, “The letter [of Hebrews] never uses these expressions but usually puts a simple “It says,” without giving the subject (cf. Heb 1:6, 7; 5:6; 8:8, 13; 10:5; 12:26).”

Hmm. I wrote a big ol’ book (38 pages) about this subject and guess what? The “It says/He says” method of introducing Old Testament quotations in Hebrews is paralleled in — are you ready? — 1 Cor 6:16; 15:27; 2 Cor 6:2; Gal 3:16; Eph 4:8 and 5:14. You can find all of this on p. 5 of my book The Authorship of Hebrews: The Case for Paul. Look up these verses for yourself if you like. On the same page of my book, in footnote 12, you will also find this quote from volume 4 of Nigel Turner’s A Grammar of New Testament Greek: “This impersonal use of ‘he says’ is quite rabbinical and also Pauline ….”

My only suggestion is that you, as a reader, need to examine carefully everything you read, regardless of who the author is. The includes, of course, anything I write. Follow the evidence wherever it leads. And as for us authors, let’s try our best to set aside bogus appeals to data meant to shut down debate. I promise to work harder at this myself.

(From Dave Black Online. Used by permission. David Alan Black is the author of The Authorship of Hebrews: The Case for Paul.)